BEZPEČNOSŤ

Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, podľa ktorých musia krajiny Európskej únie plniť prísnejšie opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti do platnosti vstupuje smernica NIS 2. Tieto právne predpisy stanovia prísnejšie povinnosti v tejto oblasti. Zamerajú sa na riadenie rizík, oznamovacie povinnosti a výmenu informácií. Požiadavky sa okrem iného týkajú reakcie na incidenty, bezpečnosť dodávateľského reťazca, šifrovania a zverejňovania zraniteľností. Národný bezpečnostný úrad už teraz pracuje na implementácii nových opatrení do platnej legislatívy, pričom aktívne komunikuje s partnermi vo všetkých sférach.

  • Čo je to kybernetická bezpečnosť

  • Kybernetická bezpečnosť od CSIRT Slovakia

  • Ako sa pripraviť na kybernetickú bezpečnosť

  • Okruh povinných subjektov

  • Novelizácia zákona o KB

Čo je to kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť je kľúčovým aspektom ochrany informačných systémov. Zahrňuje koordinovanú kombináciu ľudí, procesov a bezpečnostných technológií, ktoré majú za úlohu predchádzať, detekovať a reagovať na rôzne hrozby a riziká. Jej cieľom je zabezpečiť, že informačné systémy, ako sú siete, servery a dáta, sú chránené pred neoprávneným prístupom, krádežou, zničením alebo ohrozením ich dostupnosti, integrity a dôvernosti. Z tohto dôvodu je dôležité mať vyškolený personál, správne procesy a nasadené bezpečnostné technológie, ktoré zabezpečia ochranu.

Implementáciou smernice NIS2 sa však aj záber pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu niekoľkonásobne rozšíri. Po novelizácii sa bude „okruh povinných partnerov blížiť až k hranici 10 000 subjektov,“ vyhlásil na margo legislatívneho výhľadu riaditeľ NBÚ Roman Konečný. Podľa novej smernice bude musieť viac subjektov a odvetví prijať opatrenia na svoju ochranu. Nové bezpečnostné ustanovenia sa budú vzťahovať na esenciálne odvetvia – energetiku, dopravu, bankovníctvo, zdravotníctvo, digitálnu infraštruktúru, verejnú správu a vesmírny sektor. Smernica bude chrániť aj takzvané dôležité odvetvia, akými sú poštové služby, odpadové hospodárstvo, chemické látky, potraviny, výroba zdravotníckych pomôcok, elektronika, strojárstvo, motorové vozidlá či poskytovatelia digitálnych služieb. Právne predpisy sa majú vzťahovať na všetky stredné a veľké spoločnosti vo vybraných odvetviach. NIS2 má prispieť aj k lepšej spolupráci a výmene informácií medzi rôznymi orgánmi a členskými štátmi.

Spoločnosť SCIRT Slovakia © ako odborník v oblasti kybernetickej bezpečnosti zabezpečí pre Vás cez svojich certifikovaných audítorov a manažérov kybernetickej bezpečnosti bezpečnostný audit a implementáciu smernice vo vašej spoločnosti aplikovanú na mieru, dodržaním právnych predpisov, ktoré dodržiavajú povinnosti v tejto oblasti. Zameriavajú sa na riadenie rizík, oznamovacie povinnosti a výmenu informácií. Požiadavky sa okrem iného tykajú reakcie na incidenty, bezpečnosť̌ dodávateľského reťazca, šifrovania a zverejňovania zraniteľností.

Služby:

• Audit infraštruktúry spoločnosti
• Audítorská správa pred implementáciou
• Vypracovanie zákonnej dokumentácie aplikovanej na mieru vašich potrieb
• Vypracovanie bezpečnostnej politiky vo vašej spoločnosti
• Vytvorenie IT bezpečnostného oddelenia
• Zaškolenie bezpečnostného manažéra (externý zamestnanec)
• AV ochrana s EDR systémom (sme výhradný distribútor pre SR)
• Audítorská správa po implementácii
• Pravidelné školenia a pravidelný ročný audit

KONTAKTUJTE NÁS