AUDIT KB

Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti je na svete uz nejaký ten čas a mnohým verejným aj súkromným organizáciám z neho vypláva množstvo povinností. Jednou z nich je aj audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý má za cieľ posúdiť zhodu implementovaných bexzpečnostných opatrení s požiadavkami tohto zákona a s ním súvisiacej vyhlásky o bezpečnostných opatreniach. V prípade nesplnenia požiadaviek môže NBÚ udeliť prevádzkovateľovi základnej služby pokutu až do výšky 300 000 EUR.

 • Čo je to audit kybernetickej bezpečnosti

 • Audit kybernetickej bezpečnosti od CSIRT Slovakia

 • Ako sa pripravit na audit kybernetickej bezpečnosti

 • Ako požiadať o audit kybernetickej bezpečnosti

 • Ako prebieha audit kybernetickej bezpečnosti

 • Čo robit po obdržaní správy z auditu

Čo je to audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti je veľmi dôležitým aspektom životného cyklu informačných systémov. Umožňuje identifikovať a napraviť nedostatky v ich zabezpečení a overiť, či spôsob akým sú chránené je v súlade s regulačnými normatívnymi a zmluvnými požiadavkami. Pod pojmom audit kybernetickej bezpečnosti je možné predstaviť si systematické a metodické preskúmanie aktuálneho stavu bezpečnostných opatrení a jeho porovnanie s požiadavkami predpísaného štandardu. Tým štandardom je v tomto prípade zákon č. 69/2018, resp. vyhláška NBÚ č.362/2018 o bezpečnostných opatreniach.

  Audity kybernetickej bezpečnosti smú vykonávať výhradne certifikovaní auditori spĺňajúci požiadavky vyhlášky NBÚ 436/2019. Sú nimi podmienky znalostného štandardu overené medzinárodne platným certifikátom, zloženie skúšky auditora kybernetickej bezpečnosti a splnenie predpokladov nezávislosti, objektivnosti a bezúhonnosti.

  Audit kybernetickej nemusí byť iba nutným predpokladom splnenia zákonných požiadaviek. Certifikovaný a kvalitne vykonaný audit kybernetickej bezpečnosti prispieva k obrane spoločnosti na viaceryýh úrovniach, posilňuje jej celkovú podstatu a podporuje udržateľný rast.

  Medzi hlavné prinosy patria:

  • Identifikácia a odstránenie zraniteľnosti: Audit pomáha identifikovať slabé miesta v informačných systémoch, procesoch a politikách. Tým umožňuje ich rýchlu nápravu, najmä sa výrazne znižuje riziko bezpečnostných porušení a únikov dát.
  • Zabezpečenie súladu s legislatívnymi a regulačnými požiadavkami: Audit overuje, či spoločnosť spĺňa všetky relevantné právne a regulačné požiadavky. To pomáha predísť právnym a finančným sankciám, ako aj reputačným škodám .
  • Zlepšenie procesov a politik: Prostredníctvom odporúčaní z auditu môže spoločnosť zlepšiť svoje procesy, politiky a postupy. To vytvára silnejšiu obrannú líniu proti kybernetickom hrozbám.
  • Prevencia kybernetických útokov: Systematickým posudzovaním a zlepšovaním bezpečnostných opatrení audit znižuje pravdepodobnosť úspešných kybernetických útokov a incidentov.
  • Zmiernenie rizika straty reputácie: incidenty môžu poškodiť dôveru zákazníkov a verejnej mienky voči spoločnosti. Efektívne riadenie kybernetickej bezpečnosti a pravidelné audity pomáhajú ochraňovať reputáciu spoločnosti.
  • Zvýšenie dôvery zákazníkov a partnerov: Transparentnosť v otázkach kybernetickej bezpečnosti a preukázanie záväzku k ochrane dát zvyšuje dôveru zákazníkov a obchodných partnerov.
  • Podpora strategického rozhodovania: Výstupy z auditu poskytujú cenné informácie pre vedenie spoločnosti, ktoré môžu využiť pri plánovaní a rozhodovaní o investíciách do IT a bezpečnosti
  • Optimalizácia zdrojov: Audit môže identifikovať redundancie alebo neefektívne využívanie zdrojov v rámci bezpečnostných opatrení, čo umožňuje ich lepšiu alokáciu.
  • Zlepšenie vedomosti a povedomia o bezpečnosti: Audit môže poukázať na potrebu školenia zamestnancov a zvýšenia ich povedomia o bezpečnosti, čo je kľúčové pre prevenciu incidentov spôsobených ľudským faktorom.
  • Zabezpečenie konkurenčnej výhody: Spoločnosti, ktoré dokážu preukázať vysoký štandard kybernetickej bezpečnosti, môžu získať konkurenčnú výhodu, keďže bezpečnosť dát je pre mnohých zákazníkov rozhodujúcim faktorom.

  Audit kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti CSIRT Slovakia

  Okrem toho, že CSIRT Slovakia spĺňa všetky podmienky na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti má množstvo technických expertov s dlhoročnými skúsenosťami v mnohých oblastiach kybernetickej bezpečnosti ako napríklad:

  • manažment incidentov kybernetickej
  • digitálna forenzná analýza
  • simulované útoky na bezpečnostné systémy
  • proaktívne vyhľadávanie hrozieb
  • analýza škodlivého softvéru
  • riadenie, regulácia a súlad v kybernetickej bezpečnosti
  • vlastnú jednotku na reakciu na kybernetické incidenty
   CSIRT Slovakia

  Tieto oblasti predstavujú základné stĺpy stratégie kybernetickej organizácie, ktoré spoločne zabezpečujú ochranu pred, počas a po kybernetických útokoch a pomáhajú v budovaní odolného a bezpečného informačného prostredia. Všetky naše skúsenosti a poznatky budú vašou výhodou, pretože umožnia identifikáciu slabých miest a potenciálnych príležitostí pre útočníkov. Samozrejmosťou je to, že disponujeme relevantnými medzinárodnými certifikátmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

  KONTAKTUJTE NÁS